Katalog produktów
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Manufaktury Kapucynów
obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. 

1.    Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.balsamkapucynski.pl prowadzi Manufaktura Kapucynów z siedzibą w Krakowie, ul. Korzeniaka 16 (adres do korespondencji: 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11), NIP 6772247896, REGON 04001882000046.

2.    Sprzedaż wysyłkowa towarów prezentowanych na stronie internetowej http://sklep.balsamkapucynski.pl jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

3.    Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

4.    Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom fizycznym dla celów prywatnych, nie do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

5.    Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim oraz pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu przez osobę pełnoletnią i trzeźwą.  Podmiot dostarczający przesyłkę uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy i niewydania towaru w przypadku nie spełnienia warunku, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6.    Manufaktura Kapucynów informuje: „Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie alkohol wydany”.

7.    Towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad. Sklep odpowiada za wady towarów zgodnie z przepisami kodeku cywilnego o rękojmi.

8.    Podane ceny towarów i koszty wysyłki są brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT) w złotych polskich.

9.    Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

10.  Koszty wysyłki są doliczane do wartości zamówienia przed jego zaakceptowaniem i złożeniem przez klienta.

11.  Korzystanie przez klienta z serwisu sklepu internetowego wiąże się z koniecznością poniesienia przez klienta kosztów dostępu do sieci Internet. Koszty te ponosi klient na rzecz podmiotów, które świadczą tą usługę; sklep internetowy nie jest dostawcą usług internetowych.

12.  Klient kontaktujący się telefonicznie z obsługą sklepu internetowego samodzielnie ponosi koszty korzystania z usług  telekomunikacyjnych, z których korzysta klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta klient. Opłata  dla  klienta za połączenie z numerem obsługi sklepu internetowego nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym, z którego korzysta klient, w szczególności nie jest to tzw. numery premium.

13. Sklep internetowy nie przyjmuje telefonicznie zamówień ani reklamacji.

14. Każda sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.

15. Dane kontaktowe klienta z zamówienia są traktowane jako adres wysyłki towaru.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty tj. zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz kosztów wysyłki bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przez klienta. Aktualne stawki rabatów określa załącznik nr 2 do regulaminu.

17. Zestawienie kosztów wysyłki:

 •Przesyłka kurierska - przedpłata na rachunek bankowy: 14,00 zł (zwykły sposób dostarczania)

Przesyłka kurierska za pobraniem: 17,00 zł,

Przy zamówieniach z przedpłatą na rachunek bankowy o wartości powyżej 400 zł - wysyłka gratis

18. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 543 kodeksu cywilnego), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając zamówienie Klient składa ofertę kupna danego towaru. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania zamówienia przez sklep, pod warunkiem jego dostępności w magazynie sklepu. W przypadku braku produktu w magazynie klient zostanie poinformowany o możliwym terminie zawarcia umowy i jej realizacji.

19. O zaakceptowaniu zamówienia, przystąpieniu do jego realizacji oraz terminie wysyłki sklep zawiadamia klienta drogą elektroniczną, na adres  poczty e-mail, wskazany przez klienta przy rejestracji w sklepie internetowym.

20. Zamówienia przyjęte w dniu roboczym do godz. 10.00 są realizowane tego samego dnia. Zamówienia przyjęte po godz. 10.00 oraz w dni wolne od pracy będą przekazywane do wysyłki w pierwszym następującym dniu roboczym.

21. Dostarczenie towaru klientowi nastąpi w maksymalnym terminie do 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od zawarcia umowy.

22. Wysyłka jest realizowana przez Firmę Kurierską  "DPD" i wg standardowych zasad działania ww. firmy dostarczenie towaru powinno nastąpić w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki. Sklep może w każdym czasie zmienić firmę kurierską, za pomocą której realizuje wysyłki.

23. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przed jej odebraniem. Nie należy przyjmować paczek uszkodzonych lub naruszonych.

24. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klientowi – konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Wraz z towarem klient otrzymuje dodatkową informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór takiego odstąpienia, stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do regulaminu.

25. Zwrot pieniędzy klientowi nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane konto lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Zwrotne przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane.

26. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej: listownie na adres działu sprzedaży Manufaktury Kapucynów, 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 lub elektronicznie na adres mailowy: manufaktura@kapucyni.krakow.pl.

27. Postanowienia regulaminu w żaden sposób nie wyłączają czy ograniczają praw klientów-konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. Poz. 827) lub kodeksu cywilnego.

28. Spory miedzy klientem a sklepem rozstrzygają właściwe, polskie sądy powszechne na podstawie przepisów prawa polskiego. Właściwość ogólną sądu ustala się na podstawie miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego. Informacja o pozasądowych formach rozstrzygania sporów stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

29. Sklep internetowy może dokonać w każdym czasie zmiany regulaminu. Do zamówień złożonych przez klienta stosuje się regulamin obowiązujący w dacie jego składania.

30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.Regulamin sklepu internetowego Manufaktury Kapucynów
obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.balsamkapucynski.pl prowadzi Manufaktura Kapucynów z siedzibą w Krakowie, ul. Korzeniaka 16 (adres do korespondencji: 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11).
 2. Sprzedaż wysyłkowa towarów prezentowanych na stronie internetowej http://sklep.balsamkapucynski.pl jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
 3. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom fizycznym dla celów prywatnych, nie do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim oraz pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Podmiot dostarczający przesyłkę uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy i nie wydania towaru w przypadku nie spełnienia warunku, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 6. Manufaktura Kapucynów informuje: „Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie alkohol wydany”.
 7. Podane ceny towarów i koszty wysyłki są brutto (wraz z podatkiem VAT) w złotych polskich.
 8. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 9. Każda sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.
 10. Dane kontaktowe klienta z zamówienia są traktowane jako adres wysyłki towaru.
 11. Oferta sklepu internetowego i aktualne stawki rabatów (patrz poniżej) obowiązują do dnia 31 grudnia  2014 roku. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty tj. zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz kosztów wysyłki bez uprzedzenia. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Zestawienie kosztów wysyłki: • Przesyłka kurierska za pobraniem: 17,00 zł, • Przesyłka kurierska - przedpłata na rachunek bankowy: 14,00 zł; • Przy zamówieniach z przedpłatą na rachunek bankowy, powyżej 400 zł - wysyłka gratis
 13. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art.543 kodeksu cywilnego), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając zamówienie Klient składa ofertę kupna danego towaru. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania zamówienia przez sklep.
 14. Zamówienia przyjęte w dniu roboczym do godz. 10.00 są realizowane tego samego dnia. Zamówienia przyjęte po godz. 10.00 oraz w dni wolne od pracy realizowane są w pierwszym następującym dniu roboczym. Dostarczenie przesyłki powinno być zrealizowane następnego dnia roboczego od momentu wysłania.
 15. Wysyłka jest realizowana przez Firmę Kurierską  "DPD" i sklep nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania paczek przez Firmę "DPD".
 16. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przed jej odebraniem. Nie należy przyjmować paczek uszkodzonych lub naruszonych.
 17. Zgodnie u ustawą z 2 marca 2000r. "O ochronie praw konsumentów" zwrot zakupionego towaru, bez podania przyczyny, może nastąpić do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. Towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.
 18. Zwracany towar wraz z fakturą należy odesłać na adres korespondencyjny Manufaktury Kapucynów: 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11. Gwarantujemy zwrot kwoty za zakupiony towar. Zwrotowi nie podlegają koszta przesyłki, które w obie strony ponosi klient. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki i sprawdzeniu zawartości przez dział sprzedaży Manufaktury Kapucynów. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane konto lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. W tym przypadku zwrotne przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane.
 19. Reklamacje będą przyjmowane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym bądź listownie z działem sprzedaży Manufaktury Kapucynów, 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 (tel. 12/292-81-64), adres mailowy: manufaktura@kapucyni.krakow.pl
Rabaty dla stałych klientów Sklepiku internetowego Manufaktury Kapucynów na rok 2015

1.    Nowa polityka rabatowa obowiązuje od 2 stycznia 2013 roku.
2.    Przyznane rabaty dotyczą WSZYSTKICH zamówień składanych przez klienta TYLKO w sklepiku internetowym Manufaktury Kapucynów (www.sklep.balsamkapucynski.pl),
3.    Podstawą naliczenia rabatu w 2015 roku jest sumaryczna wielkość obrotów (po rabatach) w sklepiku internetowym Manufaktury w całym 2014 roku,
4.    Przyznane rabaty są stałe i nie ulegną zmianie w ciągu 2015 roku niezależnie od wielkości zamówień w tym okresie,
5.    Rabaty w 2015 roku liczone są od ceny detalicznej w sklepiku internetowym w zależności od obrotu uzyskanego przez klienta w 2014 roku i wynoszą:
        8%  - przy obrotach powyżej 5.000 zł
        7 % - przy obrotach od 2000 zł do 4999 zł
        6 % - przy obrotach od 1000 zł do 1999 zł
        5 % - przy obrotach od 700 zł do 999 zł
        4 % - przy obrotach od 500 zł do 699 zł
6.    Przyznane rabaty nie sumują się z przyznawanymi okazjonalnie kuponami rabatowymi (aktualna funkcjonalność Esklep24 firmy Comarch nie pozwala na jednoczesne korzystanie z przyznanych stałych rabatów i kuponów rabatowych),
7.    Wartość zamówień w roku 2015 będzie podstawą naliczania rabatów na kolejny rok,
8.    Dotychczasowe rabaty straciły ważność z dniem 31 grudnia 2014 roku,
9.    Dodatkowo przy zamówieniach powyżej 400 zł NA PRZEDPŁATĘ – wysyłka gratis.


    
© Comarch SA 2014. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®